Hi, vui lòng liên hệ với Phú để có ảnh góc. Xin cảm ơn.